Background Image
 1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

Brugervejledning til Direkte anlæg

Varmt vand

Vandvarmer/

Gennemstrømningsbeholder

Husets Varmeanlæg

Termometer

Termometer

Termometer

Føler

Koldt vand

Temperaturregulator

for varmt vand

Snavs-

samler

Hovedhane

Hovedhane

Varmemåler

Frem

Fjernvarme

Retur

Afspærring

Afspærring

Trykdifferens-

regulator

Føler

Flowmåler

Flowmåler

Snavs-

samler

4

1

3

5

2

5

3

SÅDAN INDSTILLES VARMEINSTALLATIONEN

Termostatventiler

på radiatorer og gulvvarme stilles

så lavt, at returløbet på radiatorsystemet føles koldt,

og temperaturen på termometer T2 ikke overstiger

30°C.

Temperaturregulatoren for det varme vand

kan

ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det

varme vand ikke findes passende.

Temperaturen

på termometer T4 bør ved forbrug af

varmt vand være 45-55°C. Temperaturen på termom-

eter T3 bør være omkring 30°C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren

er indstillet til at sikre

et passende drivtryk i varmeinstallationen frem til

varme-veksleren og temperaturregulatoren. Ved ek-

strem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op

for at opnå et højere tryk.

VARMEMÅLEREN

Varmemåleren

er normalt placeret på fremløbet, men

kan på nogle anlæg være placeret på returløbet.

Varmemåleren måler den forbrugte energimængde i

kWh/MWh eller GJ. Ved et tryk på knappen på en-

ergimåleren vises der i displayet forskellige aktuelle

målinger, f.eks. kubikmeter (m3), målerens drift-

stimer, temperatur frem, temperatur retur, tempera-

turdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter

nogle sekunder automatisk tilbage til visning af en-

ergimængden.

I tilfælde af fejl i varmemåleren viser displayet en fe-

jlkode, og varmeværket skal underrettes herom.

En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren

kan rekvireres hos varmeværket.