Background Image
Previous Page  20 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 24 Next Page
Page Background

Danmarks særlige erfaringer på varmefor-

syningsområdet betyder, at vi i dag har en

førerposition på det internationale fjernvar-

memarked. Fjernvarmens store udbredelse

herhjemme giver industrien en unik platform

for at udvikle og teste nye løsninger, og det

kommer både hjemmemarkedet og ekspor-

ten til gode.

I udlandet har mange fået øjnene op for,

hvordan fjernvarmen kan reducere energi-

forbruget og klimabelastningen. Det giver

en stor efterspørgsel efter den viden og

teknologi, vi udvikler i Danmark:

EU og Det Internationale Energiagentur

peger på fjernvarme og kraftvarme som

effektive veje til at skære ned på energi-

forbruget - hurtigt.

Kina har vist stor interesse for dansk

varmeplanlægning - en disciplin, vi har

opbygget gennem årtier.

Varmen beholder vi.

Teknologi og viden eksporterer vi

Flere af de danske eksportvirksomheder

er også godt på vej ind i blandt andet

Canada og USA.

Markedet for fjernkøling er i vækst. Det

åbner døre for dansk eksport til blandt

andet Dubai og Mellemøsten.

I alt anslår Dansk Fjernvarmes Eksportråd,

DBDH, at potentialet på de store eksport-

markeder er mere end 50 gange den sam-

lede installerede kapacitet i Danmark.

I 2010 var eksporten af fjernvarme-

teknologi og -viden på 6 mia. kroner.

Tallet forventes at stige til over 10 mia.

kroner i 2020.

20